بخشنامه ها

تاریخ موضوع شماره پیوست
1400-09-08 مقررات و جرایم ابطال بلیت های داخلی (crcn) 1023
1400-06-02 مقررات و جرایم ابطال بلیت های داخلی (crcn) 1020
1399-10-15 رویه ها و مقررات نگهداری جا در سیستم رزرویشن 1001
1399-10-15 رویه ها و مقررات پذیرش بیماران و خانم های باردار و نوزادان 1003
1399-10-15 رویه ها و مقررات پذیرش کودک بدون همراه 1004
تاریخ موضوع شماره