بخشنامه ها

تاریخ موضوع شماره پیوست
1402-11-25 رویه و مقررات نرخ اضافه بار و بارنامه 1033
1402-08-09 اطلاعات مندرج در صدور بلیت 2233
1402-07-24 رویه ها و مقررات پذیرش بیماران و خانم های باردار و نوزادان 1032
1402-07-20 تعیین شناسه نرخی بلیت های لیست انتظار 1031
1402-05-10 اطلاعات مندرج در صدور بلیت 1841
1402-04-27 اطلاعات مندرج در صدور بلیت 1780
1401-03-10 مقررات و جرایم ابطال بلیت های داخلی (crcn) 1027
1400-10-14 رویه ها و مقررات پذیرش بیماران و خانم های باردار و نوزادان 4812
1400-06-01 مقررات و جرایم ابطال بلیت های داخلی (crcn) 2518
1400-06-01 اطلاعات مندرج در صدور بلیت 0001
1399-11-01 رویه ها و مقررات پذیرش بیماران و خانم های باردار و نوزادان 1003
1399-11-01 رویه ها و مقررات پذیرش کودک بدون همراه 1004
تاریخ موضوع شماره