بیانیه ماموریت


پارس ایر متعهد به رهبری توسعه پایدار پروازهای منطقه ای ایران ، با ارائه خدمات در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی ملی و بین المللی، با اولویت امنیت و رعایت استانداردهای روز جهانی ، جهت ارائه خدمات منظم و اقتصادی به آحاد جامعه می باشد.


در این راه تعهد و تخصص نیروی انسانی در کنار اعتماد سهامداران و رضایت مشتریان, مهمترین دارایی شرکت محسوب می گردد و پارس ایر همواره در راستای حفظ وارتقاء این دارایی ارزشمند خواهد کوشید.