قوانین و مقررات ابطال بلیت های داخلی در شرکت هواپیمایی پارس

   

مقررات و جرایم ابطال بلیت های داخلی شرکت هواپیمایی پارس به شرح زیر میباشد.

  1. در صورتیکه مسافر از زمان خرید بلیت تا 72 ساعت قبل از زمان پرواز اقدام به ابطال بلیت یا تغییر تاریخ جای ذخیره شده نماید مشمول 30 درصد جریمه در نرخ پایه بلیت یکسره می گردد.
  2. در صورتیکه مسافر از 72 ساعت تا 24 ساعت به پرواز اقدام به ابطال یا تغییر جای ذخیره شده نماید مشمول 55 درصد جریمه از نرخ پایه بلیت یکسره می گردد.
  3. در صورتیکه مسافر از 24 ساعت تا 3 ساعت به پرواز اقدام به ابطال یا تغییر جای ذخیره شده نماید مشمول 65 درصد جریمه از نرخ پایه بلیت یکسره می گردد.
  4. در صورتیکه مسافر 3 ساعت مانده به پرواز اقدام به ابطال یا تغییر جای ذخیره شده نماید مشمول 75 درصد جریمه از نرخ پایه بلیت یکسره می گردد.