اهم شرایط پذیرش حمل حیوان زنده:

   

  • پذیرش حیوانات اهلی و خانگی کوچک (به دلیل محدودیت فضای انبار هواپیما) شامل سگ، گربه، پرنده و ...
  • ابعاد قفس نبایستی بیش از 40*40*60باشد.
  • حداقل سن برای بچه حیوانات نبایستی کمتر از 4 هفته باشد.
  • کیفیت قفس بایستی متناسب با حیوان باشد.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی و شناسنامه حیوان هنگام پذیرش الزامی است.

نحوه محاسبه وزنی و پرداخت اضافه بار :


  1. هزینه پرندگان خانگی: وزن کامل پرنده و قفس تا 5 کیلوگرم به میزان 5 کیلوگرم و بیش از 5 کیلوگرم وزن واقعی * 4 مقدار اضافه بار مشخص شده مسیر
  2. هزینه پذیرش حیوانات اهلی و خانگی: وزن کامل حیوان به همراه قفس*2 مقدار اضافه بار مشخص شده هر مسیر

لازم به ذکر است این هزینه جدای از مقدار بار مجاز رایگان مسافر در هر مسیر می باشد و هر مسافر در صورت همراه نداشتن بار همراه ملزم به پرداخت این هزینه به عنوان کرایه حمل موجود زنده می باشد.


دانلود فرم