جامه دان:

   

چمدان و وسایل مجاز مسافر که پس از انجام تشریفات امنیتی و ایمنی قابل پذیرش برای شرکت حمل کننده می باشد.
لذا پذیرش این جامه دان های دارای شرایطی به شرح ذیل می باشد:

  • بارهای غیر تجاری
  • بارهای با وزن کمتر از 20 کیلوگرم در هر بسته
  • جامه دان هایی که حاوی کالاهای خطرناک نباشند.
  • جامه دان و وسایلی که آسیب دیده نباشند.
  • جامه دان و بارهایی که از نظر ارزشی حاوی اطلاعات ارزشمند نباشند.
  • جامه دان و بارهایی که از نظر ارزشی حاوی اطلاعات ارزشمند نباشند.

چنانچه وزن بار و جامه دان مسافر بیش از حد مجاز تعیین شده در بلیت (بار مجاز 20 کیلوگرم برای پروازهای داخلی و خارجی) باشد ، مسافر بایستی هزینه حمل هر کیلوگرم اضافه بار خود را پرداخت نماید.
*قابل ذکر است کیف دستی مجاز همراه در داخل کابین هواپیما بایستی تا 7 کیلوگرم و در ابعاد متعارف کیف دستی یا کوله پشتی باشند.


دانلود فرم