مسافر توان خواه/بیماران/خانم های باردار

   

مسافر توانخواه به مسافرانی گفته می شود که به علت شرایط فیزیکی یا روحی یا پزشکی نیازمند مراقبت های ویژه می باشند.
-افراد نابینا و ناشنوا نیازی به همراهی ندارند مگر در صورت سفر به صورت گروهی
-مسافرانی که نیاز به استفاده از ویلچیر دارند در هنگام تهیه و رزرو بلیت بایستی کد درخواست ویلچیر در رزرو آنها درج شود و بسته به نوع استفاده مسافر (مثلا درخواست بالا بر و... )بایستی قبل از تهیه بلیت با دفاتر فروش شرکت هواپیمایی پارس هماهنگ شود
-ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥنقاهت ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭت عدم ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ، ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ، ﻣﺠﻮﺯ استفاده از ﭘﺮﻭﺍﺯ در هواپیمایی پارس را خواهند داشت.
-ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ :ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﻔﺘﻪ 32 ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ، ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
- ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ: ﺍﺯ 10 ﺭﻭﺯﮔﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ).ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.)
*ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ در فرودگاه ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.