Unaccompanied Minors /UM کودک بدون همراه در هواپیما

   

به مسافرانی کودک بدون همراه اطلاق می شود که دارای سنین 5-12 سال هستند که بدون یکی از والدین یا قیم یا سرپرست قانونی اقدام به سفر نمایند.
قوانین و دستورالعمل هایی برای حمل کودک بدون همراه با هدف رفاه حال مسافران عزیز و انجام پروازی ایمن و لذت بخش و بدون اضطراب برای کودکان بدون همراه در شرکت هواپیمایی پارس تدوین گردیده است.
برای تهیه بلیت و پذیرش کودکان بدون همراه رعایت نکات زیر الزامی است:
1)درج اطلاعات کامل کودک ، به همراه  SSR UMمطابق زیر:
SSR:ALL UMNR YY HK1.FREETEXT/P1
2) همراه داشتن مدارک شناسایی مسافر UM و ولی، سرپرست، کفیل و یا قیم قانونی کودک و گذرنامه، روادید، بیمه (در صورت نیاز) جهت پروازهای شرکت هواپیمایی پارس الزامیست و کودک باید توسط والدین یا قیم رسمی تحویل و مورد بدرقه قرار گیرد.
3) مهمانداران پرواز تمامی مسئولیت مسافر UM را در طول مدت پرواز بر عهده خواهند داشت.
4) هزینه بلیت کودک بدون همراه معادل هزینه بلیت بزرگسال محاسبه می گردد.
5)حضور مسافر در فروگاه 2 ساعت قبل از پرواز جهت انجام امور پذیرش الزامیست.
6)تکمیل  فرم مربوط به کودک بدون همراه  و ارائه آن به پرسنل فرودگاهی پارس ایر در فرودگاه الزامی خواهد بود.


دانلود فرم درخواست