پارس اير با انجام پرواز اختصاصي ،ميزبان تيم فوتبال پرسپوليس بود

 

پارس اير با انجام پرواز اختصاصي ،ميزبان تيم فوتبال پرسپوليس بود

با توجه به تعداد صندلی و ظرفیتهای پروازی هواپیمای CRJ200  خدمت رساني به تيم هاي ورزشي در مسيرهاي داخلي و بين المللي يكي از مهمترين بخش هاي حوزه خدمات رساني هواپيمايي پارس محسوب میشود.

براي كليه عزيزان پرسپوليسي وساير ورزشكاران و ورزش دوستان وتيم هاي ورزشي كشور آرزوي موفقيت داريم . چشم انتظار خدمت رساني به كليه جامعه ورزش كشور هستي