..
مسیرهای جدید هواپیمایی پارس در اردیبهشت 1400

هواپیمایی پارس در راستاي رسالت خود به منظور توسعه پروازي فرودگاههاي كم برخوردار واتصال فرودگاههاي منطقه_اي به مراكز محوري...

..
هداياي مديران و پرسنل پارس ایر تقديم هموطنان عزيز آسيب ديده از زلزله سی سخت گرديد

همزمان با نخستين پرواز