پیام تسلیت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی پارس در پی شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه